چهارشنبه, 22 آذر 1396

آموزش انگولار

آموزش انگولار

Property binding یا الحاق؟

در انگولار، شما اغلب یک انتخاب بین الحاق یا اینترپولیشن (interpolation) و اتصال ویژگی یا پراپرتی بایندینگ (Property binding) دارید. جفت اتصالات زیر کار مشابهی انجام می دهند:

<p><img src="{{webnegarImageUrl}}"> is the <i>interpolated</i> image.</p>
<p><img [src]="webnegarImageUrl"> is the <i>property bound</i> image.</p>

<p><span>"{{title}}" is the <i>interpolated</i> title.</span></p>
<p>"<span [innerHTML]="title"></span>" is the <i>property bound</i> title.</p>

 

الحاق در بسیاری از موارد یک جایگزین مناسبی برای اتصال ویژگی است. در هنگام رندر ارزش داده به عنوان رشته، هیچ دلیل فنی برای ترجیح یک شکل به شکل دیگر وجود ندارد. البته از نظر خوانایی، روش الحاق مناسب تر است.

نکته مهم: هنگام تنظیم ویژگی یک عنصر به مقدار داده های غیر رشته ای، باید از اتصال ویژگی (Property binding) استفاده کنید.