چهارشنبه, 22 آذر 1396

آموزش انگولار

آموزش انگولار

انگولار 4.3 ارائه شد

انگولار نسخه 4.3 در حال حاضر موجود است. این یک نسخه مینور است و به این معنی که  شامل هیچ تغییر بنیادینی نیست.

چه خبر؟

  • انگولار 4.3 یک ماژول جدید HttpClient به صورت کوچکتر، آسان تر برای استفاده، و کتابخانه قدرتمند تر برای درخواست HTTP معرفی شده است. درباره آن از مدارک انگولار بیشتر بدانید.
  • رویدادهای چرخه زندگی (router life cycle events) جدید روتر برای Guards و Resolvers. چهار رویداد جدید: GuardsCheckStart, GuardsCheckEnd, ResolveStart, ResolveEnd  به مجموعه موجود از رویداد چرخه زندگی مانند NavigationStart پیوسته اند.
  • به طور موقت انیمیشن ها را از طریق یک ویژگی جدید غیر فعال کنید، [@disabled]

برای لیست کامل ویژگی ها و رفع اشکالات لطفا به تغییرات نگاه کنید.